GP.Bắc Ninh - Đề tài Mân Côi tháng 10.2022

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Bắc Ninh - Đề tài Mân Côi tháng 10.2022

GP.Bắc Ninh - Đề tài Mân Côi tháng 10.2022

Tag: