GP.Bắc Ninh - Tre Ngà số 11, phần 1

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Bắc Ninh - Tre Ngà số 11, phần 1

GP.Bắc Ninh - Tre Ngà số 11, phần 1
Tag: