Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 31 Thường Niên năm C

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 31 Thường Niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 31 Thường Niên năm C

Tag: